Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Доставка на хранителни продукти в детски ясли на територията на район „Подуяне“ през 2019г.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9089663

Номер: 1000471

Дата на публикуване: 26/06/2019

Доставка на хранителни продукти в детски ясли на територията на район „Подуяне“ през 2019г.

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад