Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл 18, ал.1,т.12 от ЗОП с предмет: "Доставка на мебели за нуждите на ДГ  №135 „Мое детство“ район „Нови Искър“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 936701

Номер: 1000499

Дата на публикуване: 02/10/2019

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да достави мебели, оборудване и пособия за нуждите на новата сграда за щест групи към ДГ №135 „Мое детство“

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад