Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Изграждане на детска площадка  в УПИ I – „за комплексно строителство“, поземлен имот с идентификатор 68134.601.181, кв.39, м. ж.к. „Левски Г“ и ремонт на съществуваща детска площадка при бл.96, ж.к. „Суха река"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9093568

Номер: 1000504

Дата на публикуване: 17/10/2019

Изграждане на детска площадка  в УПИ I – „за комплексно строителство“, поземлен имот с идентификатор 68134.601.181, кв.39, м. ж.к. „Левски Г“ и ремонт на съществуваща детска площадка при бл.96, ж.к. „Суха река"

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад