Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Изграждане на улично осветление на ул. „Филип Тотю“ от ул. „Макгахан“ до ул. „Острово“ и ул. „Ген. Липранди“ от ул. „Н.Войновски“ до ул. „В.Петлешков“ на територията на СО – район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095037

Номер: 1000515

Дата на публикуване: 03/12/2019

„Изграждане на улично осветление на ул. „Филип Тотю“ от ул. „Макгахан“ до ул. „Острово“ и ул. „Ген. Липранди“ от ул. „Н.Войновски“ до ул. „В.Петлешков“ на територията на СО – район „Подуяне“

  Документация за участие в процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
  Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях
Назад