Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.178 и сл., във връзка с чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктура на територията на Столична община – район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 949953

Номер: 1000523

Дата на публикуване: 17/12/2019

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез провеждане на  публично състезание  да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да изпълни  строителни дейности по ремонт и  рехабилитация  на обекти и съоръжения от транспортната инфраструктура на територията на  район „Нови Искър“- СО /вкл.всички населени места на територията на район „Нови Искър“/, в т.ч. дейности по  благоустрояване на междублоковите пространства, ремонт на тротоари, настилки и алеи, ремонт на подлези, мостове, пасарелки и др.

 Отделните дейности са изброени и подробно описани в техническата спецификация към настоящата документация.

Възложителя ще възлага изпълнението след осигуряване на финансирането му.

Видовете работи ще се възлагат ежемесечно от Възложителя на Изпълнителя според необходимостта и бюджетните средства. Възложителят си запазва правото да не възложи поръчката в пълен обем. Възложителят може да възлага или да не възлага отделни дейности (съобразно необходимостта). Възложителят ще заплаща само възложените видове дейности.

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад