Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095651

Номер: 1000534

Дата на публикуване: 31/12/2019

Целта на настоящата поръчка за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на  обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да изпълни дейности по инженеринг – проектиране и изграждане на обекти  на публичното осветление на територията на СО район „Нови Искър“.

  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад