Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

"Ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт, проектиране и изграждане на публично осветление на територията на СО - Район „Подуяне” през 2020 г."

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2020-0003

Номер: 1000545

Дата на публикуване: 28/02/2020

"Ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт, проектиране и изграждане на публично осветление на територията на СО - Район „Подуяне” през 2020 г."

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад