Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

„Конструктивни и възстановителни работи в сгради на общински детски и учебни заведение за ОДЗ 110 „Слънчева мечта - филиал и 173 ЦДГ „Алиса“, съгл. Решение №394 на СОС/09.06.2016г.  по две обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9053845

Номер: 1000189

Дата на публикуване: 23/06/2016

„Конструктивни и възстановителни работи в сгради на общински детски и учебни заведение за ОДЗ 110 „Слънчева мечта - филиал и 173 ЦДГ „Алиса“, съгл. Решение №394 на СОС/09.06.2016г.  по две обособени позиции, както следва:

ОП №1„Конструктивно укрепване, ремонт на фасади и външни тераси в сградата на ОДЗ 110 „Слънчева мечта“ – филиал

ОП №2 "Дренаж около нова сграда на 173 ЦДГ „Алиса“-филиал

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад