Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

“Съставяне на технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност и проверка на енергийната ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли за обекти на територията на район „ Подуяне“по три обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9057172

Номер: 1000215

Дата на публикуване: 05/10/2016

Съставяне на технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност и проверка на енергийната ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли за обекти на територията на район „ Подуяне“по три обособени позиции:

ОП №1 „Съставяне на технически паспорти за седем обекта на образователната инфраструктура на територията на район „ Подуяне“,

ОП №2 : „Изготвяне и актуализация на обследвания за енергийна ефективност за седем обекта на образователната инфраструктура на територията на район „ Подуяне“

ОП №3„Проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли“

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад