Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 18.11.2016г.! “Изготвяне на инвестиционен проект фаза ТП (технически проект) за обект: „Преустройство, промяна на предназначението на помещения, пристройка на нови корпуси за две яслени групи, две градински групи и нов физкултурен салон към сградата на ДГ № 177 (бивша ЦДГ № 177) „Лютиче“, в УПИ II – за ОДЗ, кв. 150а, м. „Суха река“, комплекс „Ботевградско шосе“, ул. „Витиня“ №1, район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9058139

Номер: 1000221

Дата на публикуване: 02/11/2016

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 18.11.2016г.! “Изготвяне на инвестиционен проект фаза ТП (технически проект) за обект: „Преустройство, промяна на предназначението на помещения, пристройка на нови корпуси за две яслени групи, две градински групи и нов физкултурен салон към сградата на ДГ № 177 (бивша ЦДГ № 177) „Лютиче“, в УПИ II – за ОДЗ, кв. 150а, м. „Суха река“, комплекс „Ботевградско шосе“, ул. „Витиня“ №1, район „Подуяне“

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад