Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

“Изграждане на пристройка за физкултурен салон  към сградата на 176 ОУ “Св. св. Кирил и Методий“, находяща се в с. Негован,  СО район „Нови Искър“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: Е-31-00-043904

Номер: 1000381

Дата на публикуване: 30/07/2018

Възложител на настоящата поръчка е Столична община - район „Нови Искър“. Възложителятв настоящата процедура е публичен възложител, по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с което одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка.

Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност между 270 000,00 лв. и 5 000000,00 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1 048 594.95 лева без ДДС, а на Възложителя не са известни към момента на стартиране на действия по възлагане на настоящата поръчка на други поръчки за възлагане със сходен и/или идентичен предмет, чиято стойност надвишава  стойността по чл. 20, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством нея се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане ѝ.

2. Описание на обществената поръчка

2.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е: “Изграждане на пристройка за  физкултурен салон  към сградата на 176 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ , находяща се в с. Негован,  СО район „Нови Искър“.

 

С разработения и одобрен инвестиционен проект се  цели изграждане на функционален  физкултурен салон.

Пристройката за физкултурен салон е ситуирана в близост до деформационна фуга от съществуващото училище в най-югозападната му част, от където ще се осъществява и топлата връзка с училището.

Пристройката е проектирана с един главен вход/изход от вътрешния двор (на североизточната фасада), който е пред общото фоайе за физкултурния салон и съблекалните и два евакуационни изхода – един от коридора на съблекалните (отново на североизточната фасада) и един от физкултурния салон (на югоизточната фасада). На северозападната фасада на пристройката има проектиран вход за зареждане на склад към котелното.

 

 

2.2. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1 048 594, 95 лв. (един милион четиридесет и осем хиляди петстотин деветдесет и четири лева и 95 ст.) без ДДС или 1 258313,94 лв. (един милион двеста петдесет и осем хиляди триста тринадесет лева и 94 ст.) с ДДС.

Определената от възложителя прогнозна стойност представлява максимална цена за изпълнение на обекта.  В предвидената  от възложителя прогнозна стойност са включени и 5% (пет процента) непредвидени разходи Участниците, които са предложили цена за изпълнение на обекта, която надвишава определената от възложителя прогнозна стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

 

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад