Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Премахване на съществуващите сгради в УПИ XVI – за обединено детско заведение, кв. 51, м. кв. Курило, р-н „Нови Искър“, гр. Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079966

Номер: 1000388

Дата на публикуване: 23/08/2018

Сградите, които ще се събарят са две на брой, разположени в имот общинска собственост, находящ се в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Варна“ №1. Същите са едноетажни с дървена конструкция и преграждащи и ограждащи стени от етернитови плоскости. Височината на сградите е 3,20 м., а общата застроена площ на сградите, които ще се събарят 897 кв.м. Разположени са върху бетонови фундаменти и основи на детска градина и площадка пред нея.

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

• При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в  т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.

  Документация за участие в процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад