Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ДГ №74, РАЙОН „ПОДУЯНЕ”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083306

Номер: 1000406

Дата на публикуване: 20/11/2018

С Обява №РПД18-ДИ05-307/20.11.2018г. за събиране на оферти е открито възлагане на обществена поръчка с предмет „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ДГ №74, РАЙОН „ПОДУЯНЕ”. Поръчката се възлага по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП - Чрез събиране на оферти с обява. Срокът за получаване на офертите е до 17.00ч. на 05.12.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 06.12.2018г. от 10.30ч. в гр. София, ул. "Плакалница" №51, ет. 3, зала 321. Информация за публикуване на обявате има в портала на АОП и преписката е регистрирана под номер 9083306.

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад