Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Строително ремонтни работи за топлоизолиране на фасадите на 176 ОУ„Св.Св. Кирил и Методий“, находящо се в с.Негован , СО район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9088173

Номер: 1000454

Дата на публикуване: 10/05/2019

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на  обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да извърши строително монтажни работи за топлоизолиране на  фасадите на 176 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, находящо се в с.Негован, СО район „Нови Искър“. Видовете дейности, предмет на поръчката, са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената техническа спецификация: Предвидено е топлоизолиране на  фасадните стени от външната им страна с топлинна изолация, включително и по ограждащите стени на подпокривното пространство и по цокъла в обема на сутерена. По външните  стенни участъци се полага 10 см топлинна изолация с коефициент  на топлопроводност λ≤0,031W/mK.  По сутеренните стени цокълът да е от ХРS, а над него от ЕРS. Върху топлоизолационния слой се полагат две тераколови шпакловки, интегрирана стъклофибърна мрежа и тънкослойна мазилка, като по цокъла да се изпълни мозаечна мазилка. Фасадните отвори  се  обръщат с топлоизолационни плоскости от ЕРS с дебелина 2см, две тераколови шпакловки, интегрирани ъгли с мрежа и водооткапващи профили и структурна мазилка. Монтира се подпрозоречна дъска. По еркера се полага топлинна изолация от ЕРS с дебелина 10см  и с коефициент на топлопроводност на

изолационния материал λ≤0,031w/mK, шпакловка с стъклофибърна мрежа и мазилка.

• При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в  т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.

  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад