Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в общинските детски градини и детски ясли на територията на Столична община - район "Подуяне".

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9093218

Номер: 1000501

Дата на публикуване: 08/10/2019

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в общинските детски градини и детски ясли на територията на Столична община - район "Подуяне".

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад