Столична община - район
София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
Телефон: 02/4957741
Факс: 02/934-66-54
info@vrabnitsa.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

"Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 146 ОУ "Св. Патриарх Евтимий", с.Волуяк, район "Връбница"-Столична община"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 669682

Номер: 669682

Дата на публикуване: 02/06/2015

"Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 146 ОУ "Св. Патриарх Евтимий", с.Волуяк, район "Връбница"-Столична община"

  Документация за участие в процедурите
  Документация за участие
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Документация за участие
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Образци към документация
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Проект на договор
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Количествено-стойностна сметка - образец
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Технически спецификации на материалите
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Обяснителна записка - част Архитектура
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Обяснителна записка - част Електро
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Обяснителна записка - част Енергийна ефективност
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Обяснителна записка - част ОВК
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Конструктивно становище
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Архитектура чертеж 1
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Архитектура чертеж 2
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Архитектура чертеж 3
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Архитектура чертеж 4
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Архитектура чертеж 5
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Архитектура чертеж 6
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Архитектура чертеж 7
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Архитектура чертеж 8
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 1
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 2
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 3
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 4
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 5
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 6
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 7
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 8
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 9
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 10
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 11
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 12
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 13
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 14
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Електро чертеж 14а
Дата на публикуване: 2015-06-02
  ОВК чертеж 1
Дата на публикуване: 2015-06-02
  ОВК чертеж 2
Дата на публикуване: 2015-06-02
  ОВК чертеж 3
Дата на публикуване: 2015-06-02
  ОВК чертеж 4
Дата на публикуване: 2015-06-02
  ОВК чертеж 5
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Схеми и спецификации на дограма
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Детайли 1
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Детайли 2
Дата на публикуване: 2015-06-02
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Разяснения по документациите за участие
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие
  Решение за промяна
Дата на публикуване: 2015-06-12
  част "Архитектура" - чертеж 9 - ситуация
Дата на публикуване: 2015-06-12
  част "ОВК" "Избор на мембранен разширителен съд" - 1страница
Дата на публикуване: 2015-06-12
  "Изчисления по част ОВК - 8 страници
Дата на публикуване: 2015-06-12
  част "ОВК" - Справка за радиатори - 2 страници
Дата на публикуване: 2015-06-12
  част "Електро" - "Данни осветител" - от страница 2 до страница 23 включително - 22 страници
Дата на публикуване: 2015-06-12
  част "Енергийна ефективност" - "Топлотехнически изчисления" - 4 страници
Дата на публикуване: 2015-06-12
  част "Енергийна ефективност" - "Технически изчисления" - 9 страници
Дата на публикуване: 2015-06-12
  част "Доклад за оценка на инвестиционния проект по част "Енергийна ефективност"
Дата на публикуване: 2015-06-12
  част "План за безопасност и здраве" - "Обяснителна записка" - 15 страници
Дата на публикуване: 2015-06-12
  част "План за безопасност и здраве" - "Скелета и стълби" - 4 страници
Дата на публикуване: 2015-06-12
  част "План за безопасност и здраве" - чертеж "строителен ситуационен план
Дата на публикуване: 2015-06-12
  Технически спецификации - 6 страници
Дата на публикуване: 2015-06-12
  Документация
Дата на публикуване: 2015-06-12
  Документация
Дата на публикуване: 2015-06-12
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад