Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 5 обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0008

Номер: 1000293

Дата на публикуване: 15/08/2017

„Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 5 обособени позиции:   Обособена позиция  №1 СМР – „Основен ремонт на покрив , фасади, тераси, стълбища и съпътстващи работи в стара  сграда на 103 ДГ“Патиланско царство“, ул. „Гинци „ №16,   Обособена позиция  №2 Инженеринг (проектиране и строителство) „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване, и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси, и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче“   Обособена позиция  №3 Инженеринг (проектиране и строителство) „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ “Възраждане-1928“ , ул. „ Подуянска“ №1   Обособена позиция  №4 Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче“   Обособена позиция  №5 Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ“ Възраждане-1928“, ул. „ Подуянска“ №1

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Допълнителни споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
Назад