Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

ВАЖНО: Удължен срок за получаване на оферти по ОП2!!! Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти публична собственост на територията на СО - район „ Подуяне“ по две обособени позиции, както следва:  Обособена позиция №1 – „Нови учебни корпуси, физкултурен салон и ремонт на съществуващи сгради на 143 ОУ „ Георги Бенковски“, находящо се в УПИ I-за училище, кв.9б, м.“Суха река-к-с Ботевградско шосе“, с административен адрес: гр. София, ж.к. “Суха река”, ул.”Тодорини кукли” № 9, Обособена позиция №2 - Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 24 СУ „ П. Кр. Яворов“, находящо се в УПИ  II- за училище, кв.43, с административен адрес: гр. София, ж.к. “Х. Димитър”, ул. “Клисура” № 16

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9069363

Номер: 1000307

Дата на публикуване: 17/10/2017

ВАЖНО: Удължен срок за получаване на оферти по ОП2!!! Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти публична собственост на територията на СО - район „ Подуяне“ по две обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1 – „Нови учебни корпуси, физкултурен салон и ремонт на съществуващи сгради на 143 ОУ „ Георги Бенковски“, находящо се в УПИ I-за училище, кв.9б, м.“Суха река-к-с Ботевградско шосе“, с административен адрес: гр. София, ж.к. “Суха река”, ул.”Тодорини кукли” № 9,

Обособена позиция №2 - Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 24 СУ „ П. Кр. Яворов“, находящо се в УПИ  II- за училище, кв.43, с административен адрес: гр. София, ж.к. “Х. Димитър”, ул. “Клисура” № 16

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад