Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

 ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА НА ОСНОВНАТА СГРАДА НА ДГ № 20 И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА – РАЗШИРЕНИЕ ЗА ОБЩО 8 ГРУПИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП №1 „Изпълнение на СМР за изграждане на обект: „Преустройство и реконструкция на основната сграда на ДГ № 20 за 4 групи и пристройка- разширение за 4 групи, кв. м. 346, находяща се в гр. София, ж.к. Левски, бул. „Ботевградско шосе“ – рамка II част“. ОП №2„Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: „Преустройство и реконструкция на основната сграда на ДГ № 20 за 4 групи и пристройка-разширение за 4 групи, кв. м. 346, находяща се в гр. София, ж.к. Левски, бул. „Ботевградско шосе“ – рамка II част“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2018-0003

Номер: 1000413

Дата на публикуване: 28/12/2018

ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА НА ОСНОВНАТА СГРАДА НА ДГ № 20 И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА – РАЗШИРЕНИЕ ЗА ОБЩО 8 ГРУПИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОП №1 „Изпълнение на СМР за изграждане на обект: „Преустройство и реконструкция на основната сграда на ДГ № 20 за 4 групи и пристройка- разширение за 4 групи, кв. м. 346, находяща се в гр. София, ж.к. Левски, бул. „Ботевградско шосе“ – рамка II част“.

ОП №2„Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: „Преустройство и реконструкция на основната сграда на ДГ № 20 за 4 групи и пристройка-разширение за 4 групи, кв. м. 346, находяща се в гр. София, ж.к. Левски, бул. „Ботевградско шосе“ – рамка II част“.

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад