Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Реконструкция и смяна на предназначение на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за  нуждите на администрацията на СО район „Нови Искър“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 980658/980662

Номер: 1000569

Дата на публикуване: 04/06/2020

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 3 745 000/ три милиона седемстотин четиридесет и пет хиляди лева/ без ДДС.

В стойността на обществената поръчка са включени 5 % непредвидени разходи.

2.1. Предмет на настоящата обществена поръчка:

Строежът представлява преустройство на съществуваща търговска сграда на два етажа и изграждане на нова двуетажна пристройка към нея. Сградите ще се адаптират за нуждите на администрацията, съгласно всички изисквания за изграждане на съвременна административна сграда, осигуряваща облика и функцията й.

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Всякаква друга полезна обща информация
  Становища на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
Назад