Общи условия за ползване на системата ZOP1.BG

Настоящият документ съдържа общите условия на договора за ползване на предоставяните от АСАП ЕООД чрез системата zop1.bg услуги и урежда отношенията между "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 117 ( наричано по-нататък за краткост (Доставчик) и всяко едно от регистрираните лица в системата zop1.bg. )

OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

zop1.bg (https://zop1.bg) е уеб-базирана система, собственост на Доставчика, предназначена за сигурно изпращане и получаване на електронни фактури и други електронни документи, която дава възможност на регистрираните потребители в онлайн режим да получават, преглеждат, потвърждават получаването, оспорват и съхраняват локално електронни фактури и други електронни документи, издадени от различни Издатели и предназначени за различни получатели.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

"АСАП ЕООД" (Доставчик) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 175370880 предоставящо услуги посредством администрираната от него система zop1.bg. "АСАП ЕООДе лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност, регистриран доставчик на удостоверителни услуги по Закона за електронния документ и електронния подпис и регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

Електронен документ е електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Електронна фактура („Фактура”) е електронен данъчен и счетоводен документ - фактура, подписан с универсален електронен подпис в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи или извършване на каквито и да е било други действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Издател е всяко юридическо или физическо лице, което изпраща електронна обществена поръчка или друг електронен документ, издаден от него, посредством системата zop1.bg. Издател по смисъла на настоящите Общи условия може да бъде само лице, което има валидно сключен договор за използване на системата zop1.bg с Доставчика.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

Идентификатор е валиден електронен пощенски адрес (e-mail) за контакт, с който Потребителят се е регистрирал в системата zop1.bg и който служи за индивидуализирането му и за достъп до потребителския му профил в системата zop1.bg.

Парола е избран от Потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с идентификатора му индивидуализира същия и който заедно с идентификатора служи за достъп до потребителския му профил.

Плащане е погасяване на задължение на Титуляра към Издателя, чрез използване на системата zop1.bg. Плащането може да се извърши чрез електронен канал на банка за извършване на плащания /система за интернет-банкиране и др./, с която Доставчикът има сключен договор за извършване на плащания.

Потребител е дееспособно физическо лице, регистрирано в системата zop1.bg.

Потребителски профил е обособена част от системата zop1.bg, съдържаща информация за Потребителя, изисквана при регистрацията и съхранявана от Доставчика, като достъпът до потребителския профил на Потребителя се осъществява чрез въвеждане на идентификатора и паролата му. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да ползва предоставяните от Доставчика чрез системата zop1.bg, услуги, да променя своите идентификационни данни и идентификационните данни на Титуляра, когото представлява, да прекрати използването на услугите, да променя паролата си и др.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Титуляр е физическото или юридическото лице, посочено от Издателя като получател на електронна фактура или друг електронен документ, изпратен посредством системата zop1.bg.

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Услуги са предоставяните на Титуляра посредством системата zop1.bg възможности за получаване, преглеждане, потвърждаване, оспорване и локално съхраняване на електронни фактури, други електронни документи, както и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите са безплатни като конкретните условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в системата zop1.bg.

Предмет

Чл. 2.

Доставчикът предоставя на Потребителя посредством системата zop1.bg след извършване на първоначална регистрация предвидените и описани по-долу услуги, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя с настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в системата zop1.bg изисквания за конкретните услуги.

Предоставянето на услугите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и съответната Интернет страница, необходими за осъществяване достъп до системата zop1.bg. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Доставчика(хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Предоставяните от Доставчика услуги, свързани с получаване на електронни фактури и електронни документи, се отнасят единствено за електронни фактури и електронни документи, изпратени посредством системата zop1.bg от лица - Издатели, които към момента на изпращането имат валидно сключен с Доставчика договор за използване на системата zop1.bg.

Предоставяните от Доставчика услуги, свързани с извършване на плащане, се отнасят единствено до плащания от Титуляра към Издатели, които имат валидно сключен с Доставчика договор за използване на системата zop1.bg.

Чл. 3.

Доколкото предоставяните от Доставчика услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне (свободно, срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане) могат да бъдат променяни по всяко време от Доставчика.

Регистрация и съгласие с Общите условия

Чл. 4.

За да използва предоставяните от Доставчика услуги, Потребителят следва предварително да се регистрира в системата zop1.bg след получаване на уведомлението по ал. 2 или след получаване на достъп за регистрация в системата zop1.bg от друг регистриран потребител съгласно ал. 7, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет, и да изрази своето съгласие с настоящите Общи условия.

При изпращане на електронна фактура или друг електронен документ посредством системата zop1.bg Доставчикът изпраща уведомление до физическото лице, посочено от Издателя като лице, представляващо Титуляра във връзка с получаването му. Уведомлението по предходното изречение се изпраща на посочения от Издателя електронен пощенски адрес за контакт с лицето, представляващо Титуляра. В случаите, когато лицето, посочено от Издателя на електронната фактура като лице, представляващо Титуляра във връзка с получаването й, не е регистриран потребител на системата zop1.bg, уведомлението съдържа електронна препратка към електронната форма за регистрация по ал. 1.

Чрез маркиране на чек бокс пред текста "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на съответния виртуален бутон, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Доставчика чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Доставчикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес http://zop1.bg/terms/ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Преди извършване на изявлението по ал. 3 Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в електронна форма за регистрация.

При попълване електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, за Титуляра, който представлява (ако има такъв) и за всички други изискуеми от електронната форма за регистрация данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Доставчикът има право да прекрати или спре незабавно предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Когато се регистрира като представител на друго лице – Титуляр, с изявлението си по ал. 3 Потребителят декларира съгласието на Титуляра и наличието на надлежна представителна власт да получава, потвърждава, оспорва и съответно локално да съхранява електронните фактури и електронни документи, изпратени до Титуляра чрез системата zop1.bg, както и да извършва плащания чрез използване на системата eFaktura В случаи, че действа като представител на Титуляра, без да има представителна власт, Потребителят дължи обезщетение за всички вреди, претърпени от Титуляра, Издателите, Доставчика и трети лица.

Потребителят може да предостави достъп за регистрация в системата zop1.bg на трето лице като представител на представляван от него Титуляр. В тези случаи Потребителят декларира съгласието на Титуляра и наличието на надлежна представителна власт да предостави достъп за регистрация на третото лице, което да представлява Титуляра. В случаи, че предостави достъп за регистрация на трето лице, без съгласието на Титуляра и без да има съответната представителна власт, Потребителят дължи обезщетение за всички вреди, причинени от това лице на Титуляра, Издателите на електронни фактури и електронни документи, Доставчика и трети лица.

Парола за достъп. Достъп до системата zop1.bg

Чл. 5.

При регистрацията си Потребителят посочва парола за достъп до системата zop1.bg.

Чрез въвеждане на идентификатора и паролата на съответните места в уебсайта на системата zop1.bg и след натискане на виртуалния бутон „Влез” Потребителят получава достъп до потребителския си профил.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, да не я прави достояние на трети лица и да уведомява незабавно Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Сключване на договора

Чл. 6.

Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 3. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез изпращане на електронни съобщения посредством системата zop1.bg, факс или електронна поща.

След сключване на договора Доставчикът незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 3 като изпраща съобщение до електронния пощенски адрес (идентификатора) на Потребителя, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с Доставчика и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.

Изменение на Общите условия

Чл. 7.

Доколкото предоставяните от Доставчика посредством системата zop1.bg услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

При извършване на промени в настоящите Общи условия, Доставчикът довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в уебсайта на системата zop1.bg и/или чрез публикуване на съобщение за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени, в потребителския му профил. Доставчикът предоставя на Потребителя достатъчен срок да се запознае с промените в Общите условия.

Ако в рамките на срока по ал. 2 Потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

Ако Потребителят заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Услуги, предоставяни посредством системата zop1.bg

Чл. 8.

Услугите, предоставяни на от Доставчика по силата на настоящия договор, включват възможности за:

- получаване, потвърждаване получаването и оспорване на електронни документи;

- локално съхраняване на получените електронни документи, търсене и сортиране на съхраняваните в потребителския профил електронни фактури и електронни документи по предварително зададени от Потребителя критерии.

Възможността за получаване на електронни документи по ал. 1 се отнася единствено за електронни фактури и електронни документи, издадени и изпратени посредством системата zop1.bg от Издатели, сключили действителен договор за използване на системата zop1.bg с Доставчика.

Използване на системата zop1.bg

Чл. 9.

Доставчикът осигурява чрез SSL (Secure Socket Layer) технология криптирана връзка за предаване и съответно получаване на електронни фактури, електронни документи и друга информация посредством системата zop1.bg. Връзката между браузъра на Потребителя и сървъра на Доставчика при използването на системата zop1.bg се извършва през криптирана сесия (SSL).

С оглед сигурността при опазване данните на паролата Потребителят се задължава да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил, чрез натискане на виртуалния бутон „Изход”.

Конкретните указания за техническото и софтуерно оборудване необходимо за достъп до и за нормалното използване на системата zop1.bg се публикуват в съответните й Интернет страници. Доставчикът не носи отговорност за нормалното използване на системата zop1.bg и предоставяните посредством нея услуги, в случаите, когато Потребителят не използва указаните на съответните Интернет страници на системата zop1.bg като необходими техническо и софтуерно оборудване и Интернет връзка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Доставчика

Чл. 10.

Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално използване на услугите - предмет на настоящите Общи условия.

Доставчикът се задължава да осигури криптирана връзка за предаване и съответно получаване на електронни фактури, други електронни документи и информация и извършване на плащания посредством системата zop1.bg.

Доставчикът съхранява изпратените посредством системата zop1.bg обществени поръчки и други електронни документи в потребителския профил на Потребителя за срок не по-кратък от 3 (три) месеца от датата на постъпване на съответната фактура или друг електронен документ в системата еFaktura.bg

Доставчикът се задължава да информира Издателите относно:

- потвърждаване получаването/оспорването, на получените посредством системата zop1.bg обществени поръчки и електронни документи от страна на Потребителя;

- Извършените плащания чрез използване на системата ZOP1.BG.

Доставчикът няма задължението и обективната възможност да проверява наличието на надлежна представителна власт на Потребителя в случаите по чл. 4, ал. 6 от настоящите Общи условия.

Чл. 11.

Доставчикът няма задължението и обективната възможност да извършва наблюдение и да контролира дейността на Потребителя и на Издателите и начина, по който същите използват системата zop1.bg, нито да проверява съдържанието на електронните фактури, електронните документи, съобщения и другите данни, които Издателите или Потребителят изпращат посредством системата zop1.bg, както и правилността на наредените плащания или наличието на правомощия от страна на Потребителя за извършване на плащания. Доставчикът няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя или Издателите посредством използването на услугите.

Чл. 12.

Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира съответствието на съдържанието на изпращаните посредством системата zop1.bg обществени поръчки и електронни документи с изискванията на действащото законодателство.

Чл. 13.

Доставчикът има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет браузъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

Доставчикът може да поставя в системата zop1.bg електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика, за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица.

Доставчикът си запазва правото при изпращане на уведомленията за получаване на електронна фактура или друг електронен документ да поставя на вниманието на Потребителя или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница такива електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика.

Доставчикът има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

Чл. 13.

Доставчикът има право да дезактивира или заличи паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя при неизползването й в продължение на 12 (дванадесет) месеца от последното влизане в съответния потребителски профил.

Доставчикът има правото да дезактивира или заличи и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Доставчика върху съдържащите се в системата zop1.bg елементи - обекти на интелектуална собственост.

Доставчикът си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни посредством системата zop1.bg, след отправяне 30 дневно предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в системата zop1.bg и/или в потребителския профил на Потребителя.

Права и задължения на Потребителя

Чл. 15.

Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни посредством системата zop1.bg, при спазване на настоящите Общи условията и изискванията, определени от Доставчика за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува услугите, Потребителят следва да въведе идентификатора и паролата си.

Потребителят има право да получава уведомление от Доставчика за всяка електронна фактура или друг електронен документ, изпратен до него посредством системата zop1.bg. За да може Потребителят да получава уведомление за изпращаните до него обществени поръчки и други електронни документи, неговият идентификатор следва да бъде валиден електронен пощенски адрес и Издателят на съответната електронна фактура или електронен документ да е посочил този електронен пощенски адрес по начина, указан в чл. 4, ал. 2.

Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, както и на идентификационните данни на Титуляра, представляван от него, предоставени при регистрацията.

Чл. 16.

Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Доставчика, във връзка с особеностите на услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Доставчика и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.

Чл. 17.

Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Доставчика услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 18.

Потребителят следва да съхранява получените от него посредством системата zop1.bg обществени поръчки локално преди изтичане на срока по чл. 12, ал. 3 с оглед изпълняване на задълженията на Титуляра за съхраняване на данъчни и счетоводни документи съобразно изискванията действащото българско законодателство.

Потребителят може да преглежда, отпечатва и съхранява локално получените посредством системата zop1.bg обществени поръчки и други електронни документи, само след потвърждаване на получаването им съгласно чл. 9 от настоящите Общи условия.

Чл. 19.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси в системата zop1.bg (включително наличните бази данни) са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп до системата zop1.bg на Потребителя не включва правото да се използуват или модифицират обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и се извършва с нетърговска цел.

При всяко нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Доставчика, Потребителят дължи на Доставчика неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Доставчика от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Чл. 20.

Потребителят се задължава при ползуване на предоставяните от Доставчика услуги да не зарежда, разполага на сървъра на Доставчика, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, съобщения, както и всякакви други материали:

противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Доставчика;

чието съдържание нарушава права или свободи на човека;

накърняващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; е. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

При неспазване на изискванията на ал. 1, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя

Потребителят се задължава при използване на системата zop1.bg:

да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;

да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на системата zop1.bg;

да не се намесва в правилното действие на системата zop1.bg, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

да не заблуждава, че представлява определен Титуляр при липса на съответна представителна власт;

да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Потребителят се задължава да не използва системата на zop1.bg за извършване на дейности, противоречащи на българското законодателство, включително, но не само, да не използва системата zop1.bg за дейности, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма или за действия, нарушаващи изискванията на данъчното законодателство или съставляващи престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.

В случаи на нарушение на някое от задълженията по предходните алинеи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяването му.

Чл. 21.

Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин ресурсите, съдържащи се в системата zop1.bg.

Отговорност. Ограничаване на отговорността

Чл. 22.

Доставчикът не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието на получаваните посредством системата zop1.bg обществени поръчки, други електронни документи и информация.

Доставчикът няма задължението и не гарантира, че предоставяните посредством системата zop1.bg услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя.

С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на системата zop1.bg ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя или на представляван от него Титуляр при ползуване на предоставяната услуга вреди, освен ако същите са причинени от Доставчика умишлено или при проявена груба небрежност.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, получени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством системата zop1.bg.

Доставчикът не е страна по договор между Издателя и Титуляра и не носи отговорност за:

неосъществена доставка, доставка, неотговаряща на изискванията на Титуляра или в какъвто и да е друг случай на спор между Издателя и Титуляра;

неоторизирани плащания от името на Титуляра и за негова сметка, извършени от трети лица, които разполагат със средства, идентифизиращи Потребителя;

погрешно наредено плащане от Потребителя, потвърдено с валидно средство за идентификация;

неосъществено плащане, в случай че банката на Титуляра откаже да извърши плащането или не е в състояние да го извърши, независимо от причините за това;

Чл. 23.

Доколкото не инициира предаването и не избира Титуляра на електронните фактури и другите електронни документи, изпращани посредством системата zop1.bg или лицето, което го представлява, както и не избира и не променя предаваните обществени поръчки, други електронни документи и информация, Доставчикът не отговаря за тяхното съдържание, както и за дейността на Потребителя и на Титуляра.

Доколкото не инициира предаването и не избира получателя, както и не избира и не променя извлечените или сортираните обществени поръчки, електронни документи и информация, Доставчикът не отговаря за съдържанието на извлечените, съответно сортираните, обществени поръчки, електронни документи и информация при използване възможностите за търсене и сортиране в системата zop1.bg.

Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в системата zop1.bg електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услугите, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези Интернет страници и ресурси.

Доставчикът не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в системата zop1.bg, в потребителския му профил или в уведомлението за получаване на електронна фактура на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Доставчикът, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на дейността на Издателите на обществени поръчки и други електронни документи, изпращани посредством системата zop1.bg или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения във връзка с доставката на стоките и услугите, посочени като основание за издаване на електронните фактури и електронните документи, изпращани посредством същата, както и за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Чл. 24.

Доставчикът не носи отговорност за непредоствяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи Доставчикът предварително уведомява Потребителя и Издателите за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

Чл. 25.

Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с извършени от страна на Потребителя деяния при използване на предоставяните от посредством системата zop1.bg услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползуване на предоставяните услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 26.

Доставчикът има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия се регистрира в системата zop1.bg. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва име, фамилия, ЕГН, телефон, електронен пощенски адрес, както и всяка друга информация, която същото предоставя доброволно при регистрацията си. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на услуги посредством системата zop1.bg, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Потребителя

Чл. 27.

Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В електронната форма за регистрация, попълвана от Потребителя, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Доставчикът има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 28.

Доставчикът събира и използва информацията по чл. 26 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Доставчика.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакт.

Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Разкриване на информацията

Чл. 29.

Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

други посочени в закона случаи.

ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване

Чл. 30.

Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на системата zop1.bg;

взаимно съгласие на страните;

други предвидени в закона случаи.

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Доставчика услуги.

При прекратяване на договора Доставчикът дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до потребителския му профил.

Разваляне на договора

Чл. 31.

Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 32.

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), с потвърждаване на получаването на електронен документ, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в системата zop1.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 33.

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 34.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.