Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

"Укрепване на свлачище на ул. "Стара планина" № 44, с. Балша, район "Нови Искър" - СО"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01266-2015-0001

Номер: ОП-7001-2/21.03.2

Дата на публикуване: 23/03/2015

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: "Укрепване на свлачище на ул. “Стара планина“ № 44, с. Балша, район „Нови Искър“ - СО"

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
  Одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад