Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл. 176 и сл.18 от ЗОП с предмет: “Изграждане на нова двуетажна сграда за детска градина  за шест  групи (две яслени и четири градински), находяща се в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Варна“ №1“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 865662

Номер: 1000390

Дата на публикуване: 31/08/2018

Изграждане на нова двуетажна сграда за детска градина  за шест  групи (две яслени и четири градински),  находяща се в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Варна“ №1“

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Разяснения по документациите за участие
  Всякаква друга полезна обща информация
  Разрешение за строеж на обекта
Дата на публикуване: 2018-08-31
  Проектна документация част "Архитектура"
Дата на публикуване: 2018-08-31
  Проектна документация част "Конструктивна" част 1
Дата на публикуване: 2018-08-31
  Проектна документация част "Електро инсталации"
Дата на публикуване: 2018-08-31
  Проектна документация част "ОВ и К"
Дата на публикуване: 2018-08-31
  Проектна документация част "ВиК"
Дата на публикуване: 2018-08-31
  Проектна документация част "Технология"
Дата на публикуване: 2018-08-31
  Проектна документация част "Геодезия"
Дата на публикуване: 2018-08-31
  Проектна документация част "Паркоустройство"
Дата на публикуване: 2018-08-31
  Проектна документация част "Пожарна безопасност"
Дата на публикуване: 2018-08-31
  Проектна документация част "Енергийна ефективност"
Дата на публикуване: 2018-08-31
  Проектна документация част "Конструктивна" част 2
Дата на публикуване: 2018-08-31
  Съобщение чл.57, ал.3 от ППЗОП
Дата на публикуване: 2018-10-08
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад