Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Инженеринг (проектиране и строителство) на междублокови пространства в ж.к. „Левски – зона В“, р-н „Подуяне“, в два етапа – І етап - кв.10, кв.11 и кв.12, м. „ж.к. „Левски – зона В“, р-н „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2020-0005

Номер: 1000547

Дата на публикуване: 09/03/2020

„Инженеринг (проектиране и строителство) на междублокови пространства в ж.к. „Левски – зона В“, р-н „Подуяне“, в два етапа – І етап - кв.10, кв.11 и кв.12, м. „ж.к. „Левски – зона В“, р-н „Подуяне“

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад