Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх.“В“ и „Г“. 2. Обособена позиция №2- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36. 3. Обособена позиция №3- Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх.“В“ и „Г“. (по обособена позиция 1) 4. Обособена позиция №4 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес адрес гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36. (по обособена позиция 2) 5. Обособена позиция №5– Извършване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх.“В“ и „Г“. (по обособена позиция 1) 6. Обособена позиция №6 – Извършване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36. (по обособена позиция 2)  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0007

Номер: 1000283

Дата на публикуване: 26/07/2017

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх.“В“ и „Г“.

2. Обособена позиция №2- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36.

3. Обособена позиция №3- Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх.“В“ и „Г“. (по обособена позиция 1)

4. Обособена позиция №4 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес адрес гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36. (по обособена позиция 2)

5. Обособена позиция №5Извършване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх.“В“ и „Г“. (по обособена позиция 1)

6. Обособена позиция №6 – Извършване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36. (по обособена позиция 2)

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад