Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Изпълнение на СМР, конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 2 обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2019-0003

Номер: 1000433

Дата на публикуване: 25/03/2019

„Изпълнение на СМР, конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 2 обособени позиции: 

 

Обособена позиция №1 - Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: Ремонт на покрив с полагане на топло и хидроизолация и изпълнение на мълниезащита на 3  корпуса на сградата на ДГ№ 69 „Жар птица“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Найден Георгиев“ №12

 

Обособена позиция №2 - Конструктивно-възстановителни работи в старата сграда на ДГ103 „Патиланско царство“, ул. „Гинци“ №16, ж.к.„Хаджи Димитър“, район „Подуяне“

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Разяснения по документациите за участие
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад