Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район – „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 727184

Номер: 1000176

Дата на публикуване: 11/04/2016

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район – „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Информация за сключен договор по обособена позиция 1
Дата на публикуване: 2016-08-02
  Информация за сключен договор по обособена позиция 2
Дата на публикуване: 2016-08-02
  Информация за сключен договор по обособена позиция 3
Дата на публикуване: 2016-08-02
  Информация за сключен договор по обособена позиция 4
Дата на публикуване: 2016-08-02
  Информация за сключен договор по обособена позиция 5
Дата на публикуване: 2016-08-02
  Информация за сключен договор по обособена позиция 6
Дата на публикуване: 2016-08-02
  Информация за сключен договор за инвеститорски контрол по ОП1, заедно с приложенията към него
Дата на публикуване: 2016-10-03
  Информация за сключен договор за инвеститорски контрол по ОП2, заедно с приложенията към него
Дата на публикуване: 2016-10-03
  Информация за сключен договор за инвеститорски контрол по ОП3, заедно с приложенията към него
Дата на публикуване: 2016-10-03
  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка
  Допълнителни споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
  Съобщение за извършено плащане
Дата на публикуване: 2017-05-04
  Информация за извършено плащане за бл. 29 - СМР
Дата на публикуване: 2017-06-21
  Информация за извършено плащане за бл. 29 - Проектиране
Дата на публикуване: 2017-06-21
  Информация за извършено плащане за бл. 35 - СМР
Дата на публикуване: 2017-06-21
  Информация за извършено плащане за бл. 40 - СМР
Дата на публикуване: 2017-11-02
  Информация за извършено плащане за бл. 40 - Проектиране
Дата на публикуване: 2017-11-02
  Информация за извършено окончателно плащане за бл. 35 - СМР
Дата на публикуване: 2017-12-11
  Информация за извършено окончателно плащане - Инвеститорски контрол на бл. 35
Дата на публикуване: 2018-01-12
  Информация за извършено окончателно плащане за частта "Упражняване на авторски надзор" - бл. 35
Дата на публикуване: 2018-02-01
  Информация за извършено окончателно плащане за частта "Изготвяне на оценка на съответствие на ИП със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството" - бл. 35
Дата на публикуване: 2018-02-01
  Всякаква друга полезна обща информация
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад