Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Подуяне, във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 18/02.02.2015г. с предмет: Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски -Г, бл.4.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2018-0002

Номер: 1000392

Дата на публикуване: 04/10/2018

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Подуяне, във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 18/02.02.2015г. с предмет: Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски -Г, бл.4.

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад