Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 02.11.2018г. „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещите в общинските детски градини и  детски ясли на територията на Столична община – район „Подуяне““

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9082107

Номер: 1000398

Дата на публикуване: 19/10/2018

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Подуяне, във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 18/02.02.2015г. с предмет: Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски -Г, бл.4.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2018-0002

Номер: 1000392

Дата на публикуване: 04/10/2018

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДВЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078830

Номер: 1000380

Дата на публикуване: 24/07/2018

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 11.08.2018г. Ремонт на сградата на НЧ “Неофит Бозвели“ по Проект „Красива България“ 

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078786

Номер: 1000378

Дата на публикуване: 23/07/2018

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 09.05.2018г.!Изготвяне на инвестиционни проекти за обект публична собственост на територията на СО - район „ Подуяне“ - „Нови учебни корпуси, физкултурен салон и ремонт на съществуващи сгради на 143 ОУ „ Георги Бенковски“, находящо се в УПИ I-за училище, кв.9б, м.“Суха река-к-с Ботевградско шосе“, с административен адрес: гр. София, ж.к. “Суха река”, ул.”Тодорини кукли” № 9

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9075349

Номер: 1000349

Дата на публикуване: 26/04/2018

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 20.04.2018г. „Ремонт на подлез на кръстовището на бул. „Ботевградско шосе“ и ул. „Ал.Екзарх“(подлез №1)“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9074413

Номер: 1000342

Дата на публикуване: 29/03/2018

„РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ЛОКАЛНИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН „ ПОДУЯНЕ“, ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2018-0001

Номер: 1000340

Дата на публикуване: 28/03/2018

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 27.03.2018г.! “Ремонтни работи по поддържане в нормално експлоатационно състояние на открит паркинг пред бл.188 , ж.к. „ Хаджи Димитър“; пътна настилка  на трасета на МГТ по ул.“ Гинци“ и ул. „ Теофил Ганев“ , съществуващи дъждоприемни шахти  по улична мрежа  на територията на район „ Подуяне“ и стълбища към подлези по бул. „ Ботевградско шосе”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9073625

Номер: 1000337

Дата на публикуване: 07/03/2018

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за служители /ръководен персонал, медицински специалисти и общи работници/ в общинските детски градини и детски ясли на територията на Столична община - район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9070630

Номер: 1000319

Дата на публикуване: 22/11/2017

"Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, общинска собственост, индивидуализирани като отделни консуматори на електрическа енергия на територията на Столична община - район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0009

Номер: 1000314

Дата на публикуване: 08/11/2017

ВАЖНО: Удължен срок за получаване на оферти по ОП2!!! Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти публична собственост на територията на СО - район „ Подуяне“ по две обособени позиции, както следва:  Обособена позиция №1 – „Нови учебни корпуси, физкултурен салон и ремонт на съществуващи сгради на 143 ОУ „ Георги Бенковски“, находящо се в УПИ I-за училище, кв.9б, м.“Суха река-к-с Ботевградско шосе“, с административен адрес: гр. София, ж.к. “Суха река”, ул.”Тодорини кукли” № 9, Обособена позиция №2 - Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 24 СУ „ П. Кр. Яворов“, находящо се в УПИ  II- за училище, кв.43, с административен адрес: гр. София, ж.к. “Х. Димитър”, ул. “Клисура” № 16

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9069363

Номер: 1000307

Дата на публикуване: 17/10/2017

„Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 5 обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0008

Номер: 1000293

Дата на публикуване: 15/08/2017

„Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на Столична община – район “Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9066717

Номер: 1000284

Дата на публикуване: 27/07/2017

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх.“В“ и „Г“. 2. Обособена позиция №2- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36. 3. Обособена позиция №3- Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх.“В“ и „Г“. (по обособена позиция 1) 4. Обособена позиция №4 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес адрес гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36. (по обособена позиция 2) 5. Обособена позиция №5– Извършване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх.“В“ и „Г“. (по обособена позиция 1) 6. Обособена позиция №6 – Извършване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36. (по обособена позиция 2)  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0007

Номер: 1000283

Дата на публикуване: 26/07/2017

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 21.08.2017г.! Изпълнение на СМР и ремонтни работи за обекти - общинска собственост, на територията на СО - район "Подуяне" - Реконструкция на отоплителна инсталация – подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и демонтаж на съществуващо , нефункциониращо нафтово стопанство и котелно в сградата и съпътстващи ремонтни работи в сградата на 110 ДГ- основна сграда, гр.София- 1517, ж.к. “Суха река”, ул. “Батуня” № 75

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9066541

Номер: 1000282

Дата на публикуване: 24/07/2017

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 20.07.2017г.! Изпълнение на СМР и ремонтни работи за обекти - общинска собственост, на територията на СО - район "Подуяне" по 2 обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065761

Номер: 1000272

Дата на публикуване: 29/06/2017

„Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 5 обособени позиции:   Обособена позиция  №1 СМР – „Основен ремонт на покрив , фасади, тераси, стълбища и съпътстващи работи в стара  сграда на 103 ДГ“Патиланско царство“, ул. „Гинци „ №16,   Обособена позиция  №2 Инженеринг (проектиране и строителство) „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване, и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси, и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче“   Обособена позиция  №3 Инженеринг (проектиране и строителство) „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ “Възраждане-1928“ , ул. „ Подуянска“ №1   Обособена позиция  №4 Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче“   Обособена позиция  №5 Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ“ Възраждане-1928“, ул. „ Подуянска“ №1

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0006

Номер: 1000268

Дата на публикуване: 20/06/2017

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 10.07.2016г.! „Възстановяване и ремонт на детски площадки и междублокови пространства на територията на Столична община - район „Подуяне“ по три обособени позиции."

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065357

Номер: 1000267

Дата на публикуване: 16/06/2017

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 05.07.2016г.! "Строително-ремонтни работи на тротоарни настилки около бл. 29, бл. 35, бл. 40 ж.к. "Хаджи Димитър", район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065244

Номер: 1000265

Дата на публикуване: 14/06/2017

Изпълнение на авторски контрол за обект: "Повишаване на енергийната ефективност на 44 СУ "Неофит Бозвели" - Столична община - район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 787792

Номер: 1000257

Дата на публикуване: 18/05/2017

„Организиране на еднодневни екскурзии и лагери за деца на територията на Р. България“ с цел изпълнение на Договор с рег. №BG05M2OP001-3.001-0066 с наименование на проекта „Различни заедно“ със страни по договора: Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН - Управляващ орган и Столична община – район „Подуяне“ – Бенефициент“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0004

Номер: 1000253

Дата на публикуване: 28/04/2017

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ЗА ОБЕКТ: ПОВИШАВЕНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА 44 СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0003

Номер: 1000243

Дата на публикуване: 20/03/2017

„Строително – ремонтни работи за ефективно поддържане на подлези , пасарелки, канавки, банкети и други пътни съоражения, разположени на територията на район „Подуяне“ – СО, в нормално експлотационно състояние”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9062397

Номер: 1000242

Дата на публикуване: 16/03/2017

„ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0002

Номер: 1000236

Дата на публикуване: 06/03/2017

Повишаване на енергийната ефективност в 44 СУ „Неофит Бозвели“, Столична община – район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0001

Номер: 1000228

Дата на публикуване: 21/02/2017

„Периодични доставки, чрез закупуване на материали изрично посочени по вид, брой и количество, зададена от Възложителя, с цел изпълнение на Договор с рег. №BG05M2OP001-3.001-0066 с наименование на проекта „Различни заедно“със страни по договора: Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН - Управляващ орган и Столична община – район „Подуяне“ – Бенефициент“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9059322

Номер: 1000227

Дата на публикуване: 01/12/2016

„Доставка на работно облекло и други изделия за служители/ ръководен персонал, медицински специалисти и общи работници/ в общинските детски градини и детски ясли на територията на СО-район „Подуяне”.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9058231

Номер: 1000222

Дата на публикуване: 04/11/2016

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 18.11.2016г.! “Изготвяне на инвестиционен проект фаза ТП (технически проект) за обект: „Преустройство, промяна на предназначението на помещения, пристройка на нови корпуси за две яслени групи, две градински групи и нов физкултурен салон към сградата на ДГ № 177 (бивша ЦДГ № 177) „Лютиче“, в УПИ II – за ОДЗ, кв. 150а, м. „Суха река“, комплекс „Ботевградско шосе“, ул. „Витиня“ №1, район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9058139

Номер: 1000221

Дата на публикуване: 02/11/2016

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район – „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 755679

Номер: 1000218

Дата на публикуване: 31/10/2016

“Съставяне на технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност и проверка на енергийната ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли за обекти на територията на район „ Подуяне“по три обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9057172

Номер: 1000215

Дата на публикуване: 05/10/2016

Извършване на неотложни ремонтни работи в административната сграда на СО – район „Подуяне“ и сградата на ДГ №177 „Лютиче“ по две обособени позици.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9055657

Номер: 1000207

Дата на публикуване: 23/08/2016

"Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на СО - район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9054965

Номер: 1000201

Дата на публикуване: 03/08/2016

„Конструктивни и възстановителни работи в сгради на общински детски и учебни заведение за ОДЗ 110 „Слънчева мечта - филиал и 173 ЦДГ „Алиса“, съгл. Решение №394 на СОС/09.06.2016г.  по две обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9053845

Номер: 1000189

Дата на публикуване: 23/06/2016